dimarts, 15 de juny de 2021

ELECCIONS A PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 30 DE JUNY DE 2021

La Junta Directiva de l’Associació Alzinaires, d’acord amb el que disposa l’article 28 dels Estatuts Socials, comunica a tots els associats que en temps i forma ha estat presentada una candidatura completa encapçalada per Catalina Oliver Nogués i sis associats més, tots ells majors d’edat i al corrent en el pagamet de la seva quota. Tots els associats disposen d’un termini de cinc dies a partir d’avui per formular reclamacions, les quals deuen anar dirigides a la Junta Directiva y presentades a l’oficina habilitada a l’efecte situada en el carrer d’en Francesc de Borja Moll, 15, 2ª planta, 07003-Palma. Així mateix s’acompanya el document por mitjà del qual ha estat presentada l’abans dita candidatura en la qual hi consten els càrrecs, noms i llinatges, DNI i signatures dels candidats, així com la data de recepció de la mateixa. S’Arenal de Llucmajor, dia deu de juny de dos mil vint-i-un.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Lloc on fer els teus comentaris