dissabte, 29 d’abril de 2017

ACTA DE LA REUNIÓ EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE ASSOCIACIÓ ALZINAIRES DE DATA 24 DE GENER DE 2017

A S’Arenal de Llucmajor i concretament en els locals socials de l'ASSOCIACIÓ ALZINAIRES, ubicats a les dependències del Club Nàutic S’Arenal, essent les 19:40 hores de dia 24 de gener de 2017 i segons l'anunci de la reunió en sessió ordinària de l'Assemblea General de Socis de l'Entitat, convocada a l'efecte, de la forma i manera que prescriuen els Estatuts Socials, estant presents els membres de la Junta Directiva Salvador Llopis Seguí, Secretari, Antoni Josep Munar Reus, Tresorer, Jaume Amengual Serapio, Vocal, Carles Francesc Baeza Server, Vocal, Jesús Coll Martín, Vocal i Jordi Nadal Cavaller, Vocal, s'obre la sessió en segona convocatòria, al no haver existit quòrum suficient mitja hora abans. No assisteix a la reunió el president Gabriel Rosselló Torres per malaltia.

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- Liquidació del pressupost d'ingressos i despeses corresponent a l'exercici 2016. Exposició i aprovació, si escau.
SEGON.- Memòria de l'any 2016. Relat i aprovació, si escau.
TERCER.- Pressupost d'ingressos i despeses per a l'any 2017. Exposició i aprovació, si escau
QUART.- Calendari d'activitats per a l'any 2017. Exposició i aprovació, si escau.
CINQUÈ.- Fixació de les quotes de soci per a l'exercici 2017.
SISÈ.- Precs i preguntes.
Abans d'entrar a debatre els punts, i segons estableix l'article 11.2 dels Estatuts Socials, es nomena president de la reunió a Jaume Amengual Serapio, per ser el vocal de la Junta Directiva de més edat, al trobar-se malalt el President Gabriel Rosselló Torres.
Tots els els presents i per unanimitat volen deixar constància en acta d'un missatge d'agraïment al Presidente Gabriel Rosselló Torres per la seva tasca incansable al front de l'Associació Alzinaires. Se li desitja una ràpida recuperació i se li envia una sentida i afectuosa abraçada amb les ganes i el desig de que aviat se recuperi i pugui seguir amb la seva inestimable tasca al front de l'Entitat.
També se fa constar en acta, por decidir-lo unànimement els presents, l'agraïment a totes aquelles persones i entitats que amb la seva col·laboració ha estat possible treure endavant el projecte de la nostra Associació. Les gràcies al Club Nàutic S’Arenal per la cessió a títol gratuït d'un lloc d'amarrament, servei de travelift, avarador, locals i explanada; al Consell de Mallorca, por mitjà del Taller de Mestres d’Aixa, per la seva aportació gratuïta de la mà d'obra en les tasques de reparació de la Barca a les instal·lacions de de Son Bonet durant el primer semestre de 2016; a Talleres Masmiquel per la donació de dos bateries per a l'Alzina; a Carmen Riu Güell pel seu donatiu de 2.000’00 €; a Bernat Pascual Sastre pel seu donatiu de 250’00 € i a alguns socis i també simpatitzants per la seva aportació al donatiu que la nostra Associació ha efectuat a La Marató de TV3, havent-se recaptat un total de 380’00 €, els quals ja varen ser transferits.
I ja en el primer punt de l'ordre del dia, pel Secretari Salvador Llopis se procedeix a fer lectura i explicació de la liquidació del Pressupost de l'exercici de 2016, quedant de la següent manera:
INGRESSOS
                                         PRESSUP,          COBRAT          DESVIACIÓ
*Quotes socis                  1.800’00 €           2.300’00 €         + 500’00 €
*Subvenció ACNIB        1.500’00 €                 0’00 €         -1.500’00 €
*Dinars                               600’00 €             350’00 €           - 250’00 €
*Cursos                              200’00 €                  0’00 €           - 200’00 €
*Aportacions                     100’00 €           2.309’29 €       + 2.209’29 €
                                      -----------------       ----------------      ----------------
                                        4.200’00 €            4.959’29 €          + 759’29 €……+ 759’29 €

DESPESES
                                        PRESSUP.          GASTAT          DESVIACIÓ
*Mat. Rep. Alzina         1.700’00 €           1.410’53 €         + 289’47 €
*Revisió motor                 300’00 €              248’59 €           + 51’41 €
*Remolc Taller-CNA       400’00 €                  0’00 €         + 400’00 €
*Pintura-vernissos           500’00 €              471’71 €           + 28’29 €
*Gas-Oil                            150’00 €                60’00 €           + 90’00 €
*Petit material                  400’00 €              100’14 €         + 299’86 €
*Assegurança                    150’00 €              199’02 €            - 49’02 €
*Revisió Capitania           200’00 €              282’84 €            - 82’84 €
*Material seguretat          200’00 €                  9’29 €         + 190’71 €
*Bateries                            200’00 €                  0’00 €         + 200’00 €
*Reparacions                         0’00 €              217’80 €         - 217’80 €
*Despeses bancàries              0’00 €                45’00 €           - 45’00 €
                                      ----------------        ----------------     ----------------
                                         4.200’00 €            3.044’92 €      +1.155’08 €……+1.155’08 €
                                                                                                                          ----------------
SUPERÀVIT………………………………………………………………….1.914’37 €
DINERS EN COMPTE CORRENT (25-12-2016)……………….…………1.924’37 €
---------------
*A compte quota soci 2017 Damián Verger Garau………………………………10’00 €S'aprova per unanimitat la liquidació del pressupost.

En el segon punt pren la paraula el Vocal Jesús Coll i procedeix a fer lectura de la memòria de l'any 2016, la qual se transcriu a continuació:

Petita introducció.
Dues coses ens uneixen a tots els que hi estam aquí, són la passió per la mar i l’amor per una barca: l’Alzina. No sense pocs entrebancs, però sí amb moltes il·lusions i no poques esperances, després d’algunes reunions el projecte “ALZINAIRES” comença a engegar-se gràcies a aquest grup d’entusiastes de la mar i de la navegació tradicional.
Gener-Març 2016 Es crea l’associació “Alzinaires”, amb tota la burocràcia que això comporta, inscriure’s en el registre d’associacions, obertura compte bancari i, signatura del conveni amb l’Associació d’Amics del Museu Marítim, propietària de l’embarcació, per poder-ne fer ús.
19/03/16 Presentació oficial de l’associació “Alzinaires” en el Club Nàutic s’Arenal, i res millor que fer-ho compartint una fidueà feta pel nostre soci i amic Jaume Amengual i l’ajuda del seu fill Jaumet. Convidam a alguns mitjans de comunicació.
Abril-Juny 2016 Comencen els treballs de reparació de l’Alzina en el taller de mestres d’aixa del Consell de Mallorca, després d’un any i mig amb la barca aturada. Les feines són dirigides per en Biel, en Toni Pep i en Jaume juntament amb el cap del taller, Jaume Cifre. En les tasques hi col·laboren de manera voluntària alguns dels socis i gràcies a les gestions fetes per en Jaume Amengual, un grup de quinze alumnes del mòdul de manteniment d'embarcacions de fusta organitzat per la Cooperativa Jovent.
12/05/16 Celebració de les primeres assemblees extraordinària i ordinària de l’associació en el Club Nàutic s’Arenal. L’assemblea extraordinària va servir per proclamar la nova Junta Directiva, encapçalada per Gabriel Rosselló, essent la única candidatura presentada. A continuació es va celebrar l’assemblea ordinària exposant l'origen de l’associació, les seves incidències i les activitats previstes per a aquest any.
07/07/16 Després d’un any i mig, l’Alzina és traslladada des del taller de mestres d’aixa del Consell de Mallorca a Son Bonet al Club Nàutic s’Arenal per fer-se de bell nou a la mar.
23-24/07/16 L’Alzina participa en la VIII Trobada d’Embarcacions Tradicionals de S’Estalella, la tripulació està formada per un grup d’Alzinaires, encapçalada pel seu patró Biel, amb moltes ganes de navegar i passar-s’ho bé. Són dos dies de festa i d’un temps esplèndid marcats per la manca de vent.
07/08/16 IV Trobada de vela llatina del Molinar, participant un bon nombre d’Alzinaires gaudint a l’hora de dinar d’una fideuà a la Cala Portitxolet, per després fer la tradicional concentració i navegació d’embarcacions pels voltants del Molinar.
16-19/08/16 El Club de Mar organitza la XXIII Regata Illes Balears Classics, on l’Alzina hi pren part de forma presencial i no competitiva en aquest important esdeveniment social i esportiu.
28/08/16 El Club Nàutic s’Arenal celebra el “Gran día de la vela Buffete Frau”, en el qual l’Alzina hi participa en la concentració organitzada per a embarcacions de la seva categoria.
17-18/09/16 Amb motiu de la diada de Mallorca, el Club Nàutic de Cala Gamba organitza la XX Diada de Vela Llatina de Mallorca. Una trentena d’embarcacions tradicionals representatives del patrimoni marítim de Balears es donen cita, entre elles l’Alzina, tripulada per alguns dels seus socis.
19/11/16 Curset de vela llatina en el Club Nàutic Portitxol dirigit als més petits de l’escola de vela del club. El curs va ser dirigit per en Jaume i en Toni Pep amb la col·laboració d’alguns Alzinaires.
26-27/11/16 El Club Nàutic Portitxol organitza el XV Trofeu Mestres d’Aixa. L'Alzina i alguns alzinaires encapçalats per en Jordi a la canya, amb moltes ganes es fan a la mar per prendre part d’aquest esdeveniment, però les condicions meteorològiques ambdós dies no són massa favorables, excés de vent i mar de fons, i tota la tripulació de mutu acord decidieixen retirar-se i tornar a port.
S'aprova per unanimitat.
En el tercer punt, pren la paraula el Tresorer Antoni Josep Munar Reus y proposa a l'Assemblea el següent pressupost per a l'any de 2017:
INGRESSOS:
QUOTES DE SOCI (46 SOCIS)….…………………………....2.290’00 €
FIDEUÀ…………………………………………………………..350’00 €
DONACIONS..…………………………………………………...500’00 €
---------------
TOTAL INGRESSOS…..………………………………………3.140’00 €

DESPESES
REPARACIONS FUSTA, PINTURA I VERNISSOS….………....600’00 €
PÒLISSA D'ASSEGURANÇA EMBARCACIÓ…....……...…….200’00 €
COMBUSTIBLE……………….……………………………….....300’00 €
REPARACIONS MOTOR…...……………………………………500’00 €
DESPESES BANCÀRIES.………………………………………....90’00 €
PETIT MATERIAL…………….………………………………….220’00 €
IMPREMTA……………………………………………………….300’00 €
DIVULGACIÓ……...………….………………………………….350’00 €
LLICÈNCIA DE PESCA………...………………………………....80’00 €
IMPREVISTS…………………...………………………….……...500’00 €
--------------
TOTAL DESPESES.……………………………………….……3.140’00 €
S'aprova per unanimitat.

En el quart punt, pel President de la reunió, Jaume Amengual, se proposa el calendari d'activitats, el qual se transcriu a continuació:

GENER
Dia 20, assistència no participativa a la Regata de Sant Sebastià del C.N.C.G.
Dia 21, sortida a navegar, pràctiques de vela llatina y taller de nusos.
Dia 24, Assemblea General Ordinària en C.N.A.
Diverses sortides programades pel capvespre per a la pesca del calamar.
FEBRER
Dia 18, sortida a navegar, pràctiques de vela llatina i taller de nusos.
Diverses sortides programades pel capvespre per a la pesca del calamar.
MARÇ
Varada de la barca per a inspecció, manteniment, pintura i vernissos.
Dia 18, fideuà en C.N.A.
ABRIL
Dia 22, sortida a navegar, pràctiques de vela llatina i taller de nusos.
Día 23, Trobada Pancaritat, Illa Galera.
Diverses sortides programades per al capvespre per a la pesca del calamar.
MAIG
Dies 6 i 7, assistència no participativa a la Regata “PalmaVela” en el R.C.N.P.
Dia 11, conferència en els locals del C.N.A.
Dia 18, conferència en els locals del C.N.A.
Dies 13 i 14, assistència no participativa a regates en la Badia de Palma.
Dia 20, sortida a navegar, pràctiques de vela llatina y taller de nusos.
Dies 27 i 28, assistència no participativa a regates en la Badia de Palma.
JUNY
Dia 17, sortida a navegar, pràctiques de vela llatina y taller de nusos.
Dies 24 i 25, participació en activitats de pesca amb la Confraria de Pescadors.
JULIOL
Dies 1 i 2, participació en activitats de pesca amb la Confraria de Pescadors.
Dia 15, sortida a navegar, pràctiques de vela llatina y taller de nusos.
Dies 21, 22 i 23, assistència a sa TROBADA DE S’ESTELELLA.
AGOST
Dies 5 i 6, participació a sa TROBADA FIRA RAN DE MAR de Es Molinar.
Dies 12 i 13, assistència no participativa a la regata de “Barcos de Época en Club de Mar”.
Dia 19, sortida a navegar, pràctiques de vela llatina y taller de nusos.
Dies 25, 26 i 27, assistència no participativa a la regata “Gran Día de la Vela” en el C.N.A.
SETEMBRE
Dia 9, sortida a navegar, pràctiques de vela llatina y taller de nusos.
Dies 16 i 17, assistència no participativa a la regata de la Diada de Mallorca en C.N.C.G.
Dies 23 i 30, sortida per a la pesca de la llampuga i el verderol.
Dia 30, sopar de llampuga i verderol en C.N.A.
OCTUBRE
Dies 7 i 14, sortida per a la pesca de la llampuga i el verderol.
Dia 14, sopar de llampuga i verderol.
Dia 21, sortida a navegar, pràctiques de vela llatina y taller de nusos.
NOVEMBRE
Dies 11 i 12, assistència no participativa en la Regata Mestres D’Aixa en C.N.Portixol.
Dia 18, sortida a navegar, pràctiques de vela llatina y taller de nusos.
DESEMBRE
Dies 6, 8, 9 i 10, sortida a navegar i pràctiques.
Dia 17, sortida a navegar, pràctiques de vela llatina y taller de nusos.

S'aprova per unanimitat.

En el cinquè punt, pel President de la reunió, Jaume Amengual, se proposa fixar en 50’00 € la quota per a l'any de 2017 a satisfer pels socis de l'Associació Alzinaires.
S'aprova per unanimitat.

En el punt de precs i preguntes, per Antoni Josep Munar se proposa que sigui una empresa del sector qui dugui a terme les tasques de manteniment (escatat, pintures i vernissos) i reparacions de la Barca, degut a què per experiència sap que és l'única forma de què es realitzin bé i en termini. Voler que siguin els mateixos socis els qui assumeixin dita responsabilitat, sempre se veu abocat al fracàs i al final, encara realitzant els socis la feina, al no tenir experiència, la Barca se veu afectada per un treball realitzat sense cap tipus de garantia. La tasca de la Junta Directiva, en aquest punt, diu, deu ser recaptar fons i així poder pagar a treballadors experts en la matèria. Prenen la paraula diversos socis, uns recolzant la tesis de n'Antoni Josep Munar i d'altres la contrària. Se decideix profunditzar en el tema de manera urgent i abans de març la Junta Directiva deurà prendre l'oportuna decisió sobre si se contracta a professionals o bé realitzen el treball els propis socis.
Se proposa nomenar encarregat del grup de treball per dur a terme les tasques d'escatat, pintat i vernissat de la Barca, cas de no encarregar la feina a un professional, al soci Jaume Bonet, el qual accepta.
Per Carles Baeza se proposa la celebració d'un curs de pesca. Als presents els hi sembla bé i se li encarrega a en Carles per tal de què el coordini.
Per Jaume Amengual se proposa impartir un curs/taller de manteniment d'embarcacions per aconseguir mà d'obra, siguin o no Alzinaires. La Junta Directiva decidirà sobre aquest particular en el moment que ho consideri oportú.
Per Jaume Amengual s'apunta la imperiosa necessitat d'acabar de confeccionar el llistat de tasques a realitzar en la Barca, amb freqüència setmanal, mensual y trimestral. Jaume assumeix el compromís de realitzar aquesta llista.
I per acabar informa Jaume Amengual sobre tres qüestions:
Què ha sol·licitat al Club Nàutic S’Arenal i se'ns ha concedit, un espai en el panyol de veles del Club per guardar aparells i elements de l'Alzina.
Què també ha sol·licitat al Club Nàutic S'Arenal un lloc per guardar sa pastera “Na Xorica” auxiliar de l'Alzina, i què tan aviat tengui el Club disponibilitat, ens serà assignat un lloc.
Què seria convenient subscriure un conveni amb D. Lluc Thomàs, propietari de Na Xorica, per a la dinamització de la pastera, a través del qual se'ns cedís a l'Associació Alzinaires la gestió i ús de la mateixa, a l'igual que es va fer entre AAMMM i la nostra Associació amb respecte a l'Alzina.

Se nomena als socis Aina Obrador Barbero y Pedro A. Martínez Ojeda per a què, un cop redactat el acta de la present reunió, procedeixin a signar-la juntament amb els membres de la Junta Directiva amb el vist-i-plou del President de la reunió.

I no havent més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió essent les vint-i-una hores del dia indicat en l'encapçalament.