dimecres, 16 de gener de 2019

CONVOCATÒRIA DE LES REUNIONS EN SESSIÓ ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE L'ASSOCIACIÓ "ALZINAIRES"

CONVOCATÒRIA DE LES REUNIONS EN SESSIÓ ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE L'ASSOCIACIÓ "ALZINAIRES"


Se convoca a tots els socis de l’Associació “ALZINAIRES” a les reunions en sessió ordinària i extraordinària, respectivament, de l’ASSEMBLEA GENERAL que tendrà lloc el dilluns dia 11 de febrer de 2019, per a l'ordinària a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona convocatòria i, per a l'extraordinària, una vegada finalitzada la primera reunió, tot allò en la Sala de Juntes del Club Nàutic S’Arenal (local situat annex de la Piscina), d’acord amb els següents:

ORDRE DEL DIA PER A L'ORDINÀRIA
PRIMER.- Liquidació del pressupost d’ingressos i despeses corresponent a l’exercici 2018. Exposició i aprovació, si escau.
SEGON.- Memòria de l’any 2018. Relat i aprovació, si escau.
TERCER.- Pressupost d’ingressos i despeses per a l’any 2019. Exposició i aprovació, si escau.
QUART.- Calendari d’activitats per a l’any 2019. Exposició i aprovació, si escau.
CINQUÈ.- Fixació de les quotes de soci per a l’exercici 2019.
SISÈ.- Precs i preguntes.

ORDRE DEL DIA PER A L'EXTRAORDINÀRIA
PRIMER.- Modificació, en el seu cas, dels Estatuts de l'Associació Alzinaires. Es tracta de modificar l'article 4t afegint un nou punt amb el numeral 4 per tal de què puguin produir-se nomenaments com a President d'Honor Fundador, Presidents/Presidentes d'Honor i Socis/Sòcies d'Honor).
SEGON.- Nomenament a títol pòstum de Gabriel Rosselló Torres, en el seu cas, com a President d'Honor Fundador de l'Associació Alzinaires.
TERCER.- Nomenament de Lluc Tomàs Munar, en el seu cas, com a Soci d'Honor de l'Associació Alzinaires.
QUART.- Nomenament d'Antoni Josep Munar Reus, en el seu cas, com a Soci d'Honor de l'Associació Alzinaires.
Durant els quinze dies immediatament anteriors a la reunió en sessió extraordinària de l'Assemblea General, estarà a disposició de tots els socis interessats, en la planta segona de l'edifici assenyalat com a Francesc de Borja Moll, 15, 07003-Palma, el text de modificació estatutària que serà sotmès a aprovació.
S’Arenal de Llucmajor, 14 de gener de 2019.
La Presidenta,

Sgnat. Catalina Oliver Nogués