dilluns, 19 de juny de 2017

CANVI DE COMPTE BANCARI

Amb la finalitat d'evitar despeses innecessàries, així com d'evitar càrrecs per manteniment i operativitat del compte bancari que, fins ara, mantenia l'associació "ALZINAIRES" amb el Banc Mare Nostrum BMN "Sa Nostra", hem procedit a la seva cancel·lació. A partir d'ara operarem únicament amb la Banca March a través del compte corrent obert a l'efecte amb els següents codis: IBAN: ES57 0061 0007 6401 8123 0116  i  BIC: BMARES2M

La presidenta,Catalina Oliver Nogués.

dimecres, 7 de juny de 2017

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE L’ASSOCIACIÓ ALZINAIRES EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 5 DE JUNY DE 2017 PER A L’ELECCIÓ DE PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA

A S’Arenal de Llucmajor i concretament en els locals socials de l’associació “ALZINAIRES”, ubicades a las dependències del Club Nàutic S’Arenal, essent les 19:00 hores del dia 5 de juny de 2017 i atenent l’anunci de la reunió en sessió extraordinària de l’Assemblea General de socis de l’entitat, convocada a l’efecte, de la forma i manera com prescriuen els Estatuts Socials, per a l’elecció de President i Junta Directiva, estant presents els membres de la Junta Directiva, sota la presidència de Jaume Amengual Serapio, per esser el vocal de més edat i actuant com a secretari Salvador Llopis Seguí, s’obri la sessió en segona convocatòria, al no haver existit quòrum suficient mitja hora abans, sota el següent


ORDRE DEL DIA


1r.- Nomenament dels membres de la mesa electoral d’acord amb el prescrit en els Estatuts.

2n.- Comprovació per part de la mesa electoral de les candidatures presentades dins termini i proclamació de les que compleixen els requisits establerts pels estatuts.

3r.- Votacions.

4t.- Proclamació de la candidatura més votada. En cas de presentació d’una sola candidatura no es farà la votació i quedarà proclamada la candidatura presentada.

5è.- Lectura de l’acta i la seva signatura per part dels membres de la mesa electoral.


CONTINGUT


1r.) Pren la paraula el President en funcions de l’associació “Alzinaires”, Jaume Amengual Serapio, i atès que els components de la Junta Directiva acudeixen com a candidats a les Eleccions, proposa a l’Assemblea que la Mesa Electoral estigui formada per els següents sòcis:


President: Jaume Bonet Vadell

Secretària: Francesca Mas Serra

Vocal: Aina Maria Obrador Barbero


S’aprova per unanimitat la constitució de la Mesa Electoral.


2n.) Els membres de la Junta Directiva cedeixen el seu lloc als components de la Mesa Electoral, els quals prenen possessió dels seus càrrecs. La Mesa Electoral comprova que existeix una única candidatura global presentada per Catalina Oliver Nogués com a president i sis socis més. Que l’esmentada candidatura acompleix amb tots els requisits establerts estatutàriament, que fou presentada en termini, publicada per al coneixement de tots els socis dins els cinc dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació i que no s’ha presentat cap impugnació contra ella. Per tant la Mesa Electoral proclama l’esmentada candidatura.


3r.) Atès que s’ha presentat una sola candidatura i és completa, per cobrir tots els càrrecss de la Junta Directiva, no procedeix obrir les votacions.


4t.) En consequència es té per constituïda la nova Junta Directiva de l’associació ALZINAIRES, amb la següent composició:


PRESIDENT: CATALINA OLIVER NOGUÉS

SECRETARI: SALVADOR LLOPIS SEGUÍ

TRESORER: ANTONI JOSEP MUNAR REUS

VOCAL: JAUME AMENGUAL SERAPIO

VOCAL: CARLES FRANCESC BAEZA SERVER

VOCAL: JESÚS COLL MARTÍN

VOCAL: JORDI NADAL CAVALLER


5è.) I sense més assumptes a tractar, el Secretari de la Mesa Electoral fa lectura en vou alta d’aquesta acta, la qual es aprovada per unanimitat dels presents i signada pel President en funcions i pel Secrtari de la Associació mandats els quals han finalitzat i pels membres de la Mesa Electoral, essent les dinou hores i trenta minuts.


EL PRESIDENT EN FUNCIONS SORTINTJAUME AMENGUAL SERAPIO


EL SECRETARI SORTINTSALVADOR LLOPIS SEGUÍLA MESA ELECTORAL

JAUME BONET VADELL

President

FRANCESCA MAS SERRA

Secretària

AINA MARIA OBRADOR BARBERO

Vocal