divendres, 17 de febrer de 2023

dissabte, 26 de juny de 2021

RECORDATORI: Dimecres 30 de juny, eleccions a president i Junta Directiva

El pròxim dimecres 30 dejuny estan convocades les eleccions a president i Junta Directiva de la nostra associació. Tindran lloc a la sala de juntes del Club Nàutc de s'Arenal a les 18 hores en primera convocatòria i a les 18:30 hores en segona convocatòria.

dimarts, 15 de juny de 2021

ELECCIONS A PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 30 DE JUNY DE 2021

La Junta Directiva de l’Associació Alzinaires, d’acord amb el que disposa l’article 28 dels Estatuts Socials, comunica a tots els associats que en temps i forma ha estat presentada una candidatura completa encapçalada per Catalina Oliver Nogués i sis associats més, tots ells majors d’edat i al corrent en el pagamet de la seva quota. Tots els associats disposen d’un termini de cinc dies a partir d’avui per formular reclamacions, les quals deuen anar dirigides a la Junta Directiva y presentades a l’oficina habilitada a l’efecte situada en el carrer d’en Francesc de Borja Moll, 15, 2ª planta, 07003-Palma. Així mateix s’acompanya el document por mitjà del qual ha estat presentada l’abans dita candidatura en la qual hi consten els càrrecs, noms i llinatges, DNI i signatures dels candidats, així com la data de recepció de la mateixa. S’Arenal de Llucmajor, dia deu de juny de dos mil vint-i-un.

dilluns, 7 de juny de 2021

ACTA DE LA REUNIÓ EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE L'ASSOCIACIÓ ALZINAIRES DE DATA 29 DE MARÇ DE 2021.

 


ACTA DE LA REUNIÓ EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE L'ASSOCIACIÓ ALZINAIRES DE DATA 29 DE MARÇ DE 2021.Mitjansan s’aplicació ZOOM, essent les 19:00 hores de dia 29 de març de 2021 i segons l'anunci de la reunió en sessió ordinària de l'Assemblea General de Socis de l'entitat, convocada a l'efecte, estant presents els membres de la Junta Directiva, Catalina Oliver Nogués, presidenta, Salvador Llopis Seguí, secretari i tresorer en funcions, Jesús Coll Martín, vocal i Francesc Carles Baeza Server, vocal, i assistint els socis Xisca Mas, Jaume Bonet, Antoni Josep Munar, Antonia María Tomàs, Antoni Llull, Antoni Llobera, Fernando Garau, Llum Samper, Paco Ribas, Albert Sarrà i Yolanda Gallardo.


ORDRE DEL DIA


PRIMER.- Liquidació del pressupost d'ingressos i despeses corresponent a l'exercici 2020. Exposició i aprovació, si escau.

SEGON.- Memòria de l'any 2020. Relat i aprovació, si escau.

TERCER.- Pressupost d'ingressos i despeses per a l'any 2021. Exposició i aprovació, si escau.

QUART.- Calendari d'activitats per a l'any 2021. Exposició i aprovació, si escau.

CINQUÈ.- Fixació de les quotes de soci per a l'exercici 2021.

SISÈ.- Ratificació, si es cau, del Conveni Subscrit amb l’Ajuntament de Llucmajor amb motiu d’una subvenció per import de 1.500’00 €.

SETÈ.- Ratificació, si es cau, del Conveni subscrit amb el Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca sobre les reparacions que el Taller de Mestres d’Aixa realitzi a l’Alzina de manera gratuïta pel que fa a la mà d’obra.

VUITÈ.- Precs i preguntes.

NOVÈ.- Nomenament de dos socis per tal de signar l’acta de la reunió juntament amb la Presidenta i el Secretari.

En el primer punt de l'ordre del dia, pel soci Jaume Bonet se procedeix a donar lectura i explicació de la liquidació del pressupost de l'exercici del 2020, quedant de la següent manera:

Pressupost 2020: proposta, realització i diferències.

Pessupostat Realització Diferencies %

Ingressos


Quotes de sòci 4.500,00 4.250,00 - 250,00 -5,56%

Dinars 1.100,00 0,00 -1.100,00 -100,00%

Donacions 1.800,00 1.635,00 -165,00 -9,17%

Concert 1.000,00 0,00 -1.000,00 -100,00%

Total ingresos 8.400,00 5.885,00 -2.515,00 -29,94%


Despeses


Electrònica i electricitat 500,00 1.253,44 753,44 150,69%

Reparacions, fusta,

pintura i vernissos 5.000,00 5.034,54 34,54 0,69%

Polissa d'assegurança 220,00 208,42 -11,58 -5,26%

Combustible 600,00 128,16 -471,84 -78,64%

Reparacions motor 500,00 0,00 -500,00 -100,00%

Despeses bancàries 50,00 117,40 67,40 134,80%

Petit material 30,00 145,46 115,46 384,87%

Impremta 600,00 465,85 -134,15 -22,36%

Divulgació 900,00 163,00 -737,00 -81,89%

Total despeses 8.400,00 7.516,27 -883,73 -10,52%


Quadre final

Asiento apertura 4.836,42

Ingressos 5.885,00

Despeses -7.516,27

Saldo comptable 3.205,15

Saldo Banca March a dia d'avui 3.205,15

Diferència 0,00

S’aprova per unanimitat la liquidació del pressupost.


En el segon punt pren la paraula el vocal Jesús Coll i procedeix a donar lectura de la memòria de l’any 2020, la qual se transcriu a continuació:


Petita introducció.

Malauradament aquest any 2020, any en que l’Alzina complia 75 anys, a partir del mes de març ha estat fortament castigat per la crisi de la COVID-19, amb la qual cosa ens ha estat impossible complir amb la majoria d’activitats programades en el calendari de l’associació. Així i tot, l’associació ha seguit unida i amb la il·lusió de sempre aconseguint el seu objectiu principal, el manteniment de l’Alzina.

07/01/20 La junta directiva celebra la seva primera reunió de l’any per tal de procedir a l'elaboració i organització de l'assemblea general de l'associació.

11/01/20 Un petit grup de socis es varen dirigir a la seu de Sóller del Museu Marítim de Mallorca, convidats pel seu gerent n’Albert Forés, per tal de participar i prendre part en l’encesa de les torres de defensa que es va fer a diferents indrets de la Mediterrània en defensa dels Drets Humans.

18/01/20 A les instal·lacions del Club Nàutic del Portitxol, els Alzinaires es varen voler unir per tal de celebrar les tradicionals torrades i foguerons per venerar Sant Antoni i Sant Sebastià.

01/02/20 Aprofitant el bon temps i, abans de fer l’obligatòria varada anual, un grup de socis surten a gaudir de la navegació per la badia de Palma abord de l’Alzina.

03/02/20 Varada anual de l’Alzina al Club Nàutic Arenal per fer les tasques corresponents de manteniment.

10/02/20 Es celebra l'assemblea general ordinària en la qual s'aproven per unanimitat tots els punts de l’ordre del dia, el qual transcrit literalment conté els següents:

«PRIMER.- Liquidació del pressupost d’ingressos i despeses corresponent a l’exercici 2019. Exposició i aprovació, si escau.

SEGON.- Memòria de l’any 2019. Relat i aprovació, si escau.

TERCER.- Pressupost d’ingressos i despeses per a l’any 2020. Exposició i aprovació, si escau.

QUART.- Calendari d’activitats per a l’any 2020. Exposició i aprovació, si escau.

CINQUÈ.- Fixació de les quotes de soci per a l’exercici 2020.

SISÈ.- Precs i preguntes.»

21/02/20 Després d’unes setmanes fent les tasques de manteniment a L'Alzina a l’avarador del Club Nàutic S’Arenal l’Alzina torna a la mar.

07/03/20 Tal i como estava previst, una de les activitats per celebrar el 75è aniversari de l’Alzina, va ser un concurs de truita de patates, l’activitat es va dur a terme a l’explanada CN S’Arenal, on se varen reunir un grup d’uns vint alzinaires per gaudir de les habilitats culinàries dels 5 participants que s’hi varen presentar.

30/05/20 Després d’uns mesos intensos de confinament i sense haver pogut sortir a navegar, degut a la pandèmia de la COVID-19, un grup de socis encapçalat per en Toni Llull i en Toni Llobera, surten a navegar per la badia per tal de fer unes petites pràctiques amb altres socis.

12-13/09/20 Amb motiu de la Diada de la Vela Llatina, aquest any amb estrictes mesures de seguretat sanitàries degut a la pandèmia i, organitzada pel Club Nàutic de Cala Gamba, l’Alzina va participar amb un nombre reduït de socis a les dues sortides que es varen dur a terme per tal de no perdre’s un esdeveniment tan important dins el calendari de la vela llatina

10/10/20 Amb l’objectiu de que la barca es mogui i els socis la puguin gaudir, se comencen a organitzar sortides els dissabtes. Aquesta serà la primera d’elles que se farà.

11/10/20 L’Alzina participa de manera no competitiva a la Regata del XXVI Trofeu d’Hivern organitzada pel Club Nàutic de Cala Gamba.

15/11/20 L’Alzina participa de manera no competitiva a la Regata del XXVI Trofeu d’Hivern organitzada pel Club Nàutic de Cala Gamba.

29/11/20 L’Alzina participa de manera no competitiva a la Regata del XXVI Trofeu d’Hivern organitzada pel Club Nàutic de Cala Gamba.

S’aprova per unanimitat.


En el tercer punt, pren la paraula el soci Jaume Bonet i proposa a l'Assemblea el següent pressupost per a l'any 2021:
Pessupostat

Ingressos


Quotes de sòci

4.500,00

Donacions

1.500,00

total ingressos.......

6.000,00Despeses


Reparacions, fusta, pintura i vernissos

4.000,00

Polissa d'assegurança embarcació

210,00

Revisió reglamentària

380,00

Combustible

340,00

Reparacions motor

400,00

Despeses bancàries

150,00

Petit material

100,00

Impremta

420,00

Total despeses ......

6.000,00

S’aprova per unanimitat.

En el quart punt, per Xisca Mas, se proposa el calendari d'activitats, el qual se transcriu a continuació:


PROGRAMA ACTIVITATS ALZINAIRES 2021

Sempre i quan la COVID-19 ens ho permeti.GENER*

-09/1……Sortida per la encesa Torres, Talaies i Talaiots. SUSPÈS

-16/1……Sortida DISSABTES / CONFIRMAT SUSPÈS

-17/1……SANT ANTONI I SANT SEBASTIÀ (sortida) SUSPÈS

-23/1……Sortida DISSABTES SUSPÈS

-27/2……REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA ON LINE

-30/1……Sortida DISSABTES

-31/1……1ªProva XXVII TROFEU HIVERN (CNCG)


FEBRER

-03/2……Varada de la barca durant 30 dies, realitzar tasques de manteniment.

-28/2……Dia de les Illes Balears · 2ªProva XXVII TROFEU HIVERN (CNCG)


MARÇ*

-06/3……Sortida DISSABTES · CONCURS de truita amb patata.

-13/3……Sortida DISSABTES

-20/3……Sortida DISSABTES

-27/3……Sortida DISSABTES

-29/3……ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

-28/3……3ªProva XXVII TROFEU HIVERN (CNCG)


ABRIL

-4-5/4……CURS D’INICIACIÓ DE VELA LLATINA. Confirmat dissabte curs teòric I diumenge sortida pràctiques. Antoni Josep Munar I Antoni LLull.

-11/4……Pancaritat a l’Illa de Galera.

-25/4……4ª Prova XXVII TROFEU HIVERN (CNCG)


MAIG*

-1/5……Sortida DISSABTES

-8/5……Sortida DISSABTES

15-16/5……SETMANA DE LA VELA CALA GAMBA TROFEU DURAN (CNCG) · 5ª Prova TXXVII TROFEU HIVERN (CNCG)

-22/5……Sortida DISSABTES

-23/5……FIDEUA ALZINAIRE (Passatjada) (CNA)


JUNY

-20/6……6ªProva XXVII TROFEU HIVERN (CNCG)

-26/6……SANT PERE . Trobada amb les cofradies de pescadors.


JULIOL

-03/7……TROFEU MEMORIAL BIEL ROSSELLÓ (CNA)

-17/7……7ª Prova XXVII TROFEU HIVERN (CNCG)

-18/7……TROFEU FESTES · XXXVI TROFEU MESTRE JAUME (CNCG)

-24-25/7……TROBADA A S’ESTALELLA (s’Estanyol)

-31/7……CONÇERT CORAL OLÍMPIA A BENEFICI DE L’ALZINA (CNA) (confirmar).


AGOST

-08/8……Trobada barques clàssiques al Portitxol (Recollida de plàstics) (Baratar amb la arribada d’embarcacions de Catalunya).

-11 al 14/8……XXVII REGATA ILLES BALEARS CLÀSSICS (Club de Mar)

-21/8……Posta de sol i sopar amb lluna al Carbó. Excursió per terra.

-26 al 29/8……GRAN DIA DE LA VELA BUFETE FRAU (CNA)


SETEMBRE

-04/9……Sortida a pescar

-10 al 12/9……XXV DIADA DE LA VELA LLATINA (CNCG) · 8ª Prova XXVII TROFEU HIVERN (CNCG)

-18/9……XX TROFEU MESTRE D’AIXA (CNP) · -Conçert “Els Gerrets de Vistalegre” a benefici de l’Alzina (CNP) (confirmat)

-25/9……Sortida a pescar sa llampuga.


OCTUBRE*

-02/10…...Jornada de navegació i ensinistrament per Alzinaires.

-O8 al 11/10……XX MOSTRA DE SA LLAMPUGA · Cala Ratjada .

-17/10……9ª Prova XXVII TROFEU HIVERN (CNCG)

-23/10……Sortida DISSABTES

-30/10……Sortida pesca calamars


NOVEMBRE*

-06/11……Sortida DISSABTES

-14/11……10ª Prova XXVII TROFEU HIVERN (CNCG)

-20/11……Sortida pesca calamars

-27/11…...Sortida DISSABTES


DECEMBRE

-11/12……Dinar de Nadal (Torrada) (CNCG) (Confirmar)


* Sortides dissabtes per tothom

(Per confirmar les dades)
S’aprova per unanimitat.


En el cinquè punt, per part de la Presidenta Catalina Oliver Nogués, se proposa fixar en 50’00 € la quota a satisfer pels socis de l’Associació Alzinaires per a l’any 2021.


S’aprova per unanimitat.


En el sisè punt, per la Presidenta, Catalina Oliver, sa dona lectura al Conveni subscrit amb l’Ajuntament de Llucmajor.


S’aprova per unanimitat la seva ratificació.


En el setè punt, per la Presidenta, Catalina Oliver, sa dona lectura al Conveni subscrit amb el Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca referent a les reparacions que el Taller de Mestres d’Aixa facin a l’Alzina.


S’aprova per unanimitat la seva ratificació.


En el vuitè punt de precs i preguntes, s'han produït les següents intervencions:

*Per part de Antoni Llobera, es proposa demanar un donatiu als no socis que vulguin participar en les sortides que es duguin a terme els dissabtes.

*Per part de Antoni Llull, i en relació a aquest mateix tema, considera que el fet de demanar un donatiu tancara la porta a la possibilitat de aconseguir nous socis, donat que un donatiu sempre serà inferior a la quota anual de soci. Que esperaría a veure com es desenvolupen ses sortides dels dissabtes i quants nous socis se aconsegueixen. Si passat un temps l’ objetiu de captar nous socis no te éxit, se passaría a la petició de donatius.


En el novè punt se nomena als socis Jaume Bonet i Xisca Mas per tal de què, una vegada redactada l'acta de la present reunió, procedeixin a llegir-la i signar-la juntament amb la Presidenta i el Secretari.


I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les vint hores i deu minuts del dia indicat a l’encapçalament.

dimarts, 25 de maig de 2021