dijous, 5 de gener de 2017


CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE L'ASSOCIACIÓ “ALZINAIRESSe convoca a tots els socis de l'Associació “ALZINAIRES a la reunió en sessió ordinària de l'ASSEMBLEA GENERAL que tindrà lloc el dimarts dia 24 de gener de 2017 a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona convocatòria, en la Sala de Juntes del Club Nàutic S’Arenal (local situat annex de la Piscina), d'acord amb el següent


ORDRE DEL DIA

PRIMER.- Liquidació del pressupost d'ingressos i despeses corresponent a l'exercici 2016. Exposició i aprovació, si escau.

SEGON.- Memòria de l'any 2016. Relat i aprovació, si escau.

TERCER.- Pressupost d'ingressos i despeses per a l'any 2017. Exposició i aprovació, si escau.

QUART.- Calendari d'activitats per a l'any 2017. Exposició i aprovació, si escau.

CINQUÈ.- Fixació de les quotes de soci per a l'exercici 2017.

SISÈ.- Precs i preguntes.

S’Arenal de Llucmajor, 5 de gener de 2017

El president en funcionsSign.: Salvador Llopis Seguí