dimarts, 30 de gener de 2018

CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE L'ASSOCIACIÓ “ALZINAIRES”

CONVOCATÒRIA DE LA REUNIÓ EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ “ALZINAIRES”


Se convoca a tots els socis de l’Associació “ALZINAIRES” a la reunió en sessió ordinària de l’ASSEMBLEA GENERAL que tendrà lloc el dilluns dia 19 de febrer de 2018 a las 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 horas en segona convocatòria, en la Sala de Juntes del Club Nàutic S’Arenal (local situat annex de la Piscina), d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA
PRIMER.- Liquidació del pressupost d’ingressos i despeses corresponent a l’exercici 2017. Exposició i aprovació, si escau.
SEGON.- Memòria de l’any 2017. Relat i aprovació, si escau.
TERCER.- Pressupost d’ingressos i despeses per a l’any 2018. Exposició i aprovació, si escau.
QUART.- Calendari d’activitats per a l’any 2018. Exposició i aprovació, si escau.
CINQUÈ.- Fixació de les quotes de soci per a l’exercici 2018.
SISÈ.- Precs i preguntes.
S’Arenal de Llucmajor, 26 de gener de 2018.
La Presidenta,


Sgnat. Catalina Oliver Nogués