dimecres, 20 de març de 2019

ACTA DE LA REUNIÓ EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE L'ASSOCIACIÓ ALZINAIRES DE DATA 11 DE FEBRER DE 2019.


ACTA DE LA REUNIÓ EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE L'ASSOCIACIÓ ALZINAIRES DE DATA 11 DE FEBRER DE 2019.

         A S’Arenal de Llucmajor i concretament en els locals socials de l'ASSOCIACIÓ ALZINAIRES, ubicades a les dependències del Club Nàutic S’Arenal, essent les 20:45 hores de dia 11 de febrer de 2019 i segons l'anunci de la reunió en sessió extraordinària de l'Assemblea General de Socis de l'entitat, convocada a l'efecte de la forma i manera que prescriuen els Estatuts Socials, estant presents els membres de la Junta Directiva,  Catalina Oliver Nogués, presidenta, Salvador Llopis Seguí, secretari i tresorer en funcions, Jaume Amengual Serapio, vocal i  Jesús Coll Martín, vocal i assistint els socis Bartomeu Rosselló, Jaume Bonet, Xisca Mas, Manolo Martínez, Pep Rodríguez, Jaume Rosselló, Paco Ribas, Javier de Mendoza, Marcos Juaneda, Albert Sarrà, Ismael Hernández i Josep Masot, s'enceta la sessió una vegada conclosa la reunió celebrada en sessió ordinària.

                                         
                                            ORDRE DEL DIA

PRIMER.- Modificació, en el seu cas, dels Estatuts de l'Associació Alzinaires. (Es tracta de modificar l'article 4t afegint un nou punt amb el numeral 4 per tal de què puguin produir-se nomenaments com a President d'Honor Fundador, Presidents/Presidentes d'Honor i Socis/Sòcies d'Honor.)
SEGON.- Nomenament a títol pòstum de Gabriel Rosselló Torres, en el seu cas, com a President d'Honor Fundador de l'Associació Alzinaires.
TERCER.- Nomenament de Lluc Tomàs Munar, en el seu cas, com a Soci d'Honor de l'Associació Alzinaires.
QUART.- Nomenament d'Antoni Josep Munar Reus, en el seu cas, com a Soci d'Honor de l'Associació Alzinaires.
         En el primer punt, Salvador Llopis proposa la següent modificació dels Estatuts:
“Article 4t:
4.- També formaran part de l’Associació aquelles persones proposades per la Junta Directiva i nomenades president d’honor fundador, president d’honor o soci d’honor, en vida o a títol pòstum, per l’Assemblea General reunida en sessió extraordinària, sempre que compleixin els següents requisits:
*President d’Honor Fundador: Aquell que fou president en el moment de la constitució de l’Associació i que amb la seva dedicació i consecució de fins en benefici d’aquesta s’hagi fet mereixedor de tal distinció.
*President/a d’Honor: Aquells que són o han estat president de l’Associació i aquells que, malgrat no ser-ho, sempre que amb la seva dedicació i consecució de fins en benefici d’aquesta s’hagin fet mereixedors de tal distinció.
*Soci/a d’Honor: Aquells que formen part o no de l’Associació i que amb la seva dedicació i consecució de fins en benefici d’aquesta s’hagin fet mereixedors de tal distinció.
Cap d’ells no pagarà la quota i tendran els mateixos drets que la resta de socis, però aquells que no ostentin la condició de soci de l’Entitat no disposaran de sufragi actiu i passiu.
Els nomenats figuraran al llibre d’actes de l’Associació i s’expediran al seu favor els documents i diplomes acreditatius de tals distincions amb el text que aprovi la Junta Directiva per cada cas en particular, els quals seran lliurats als interessats o als seus familiars directes en el desenvolupament d’un acte social convocat a l’efecte.”
         S'aprova por unanimitat.
         En el segon punt, pren la paraula la presidenta Catalina Oliver i fa una breu exposició envers la persona de Gabriel Rosselló Torres i les raons per les quals la Junta Directiva va decidir proposar a l'Assemblea de Socis el seu nomenament com a President d'Honor Fundador.
         S'aprova per unanimitat nomenar a Gabriel Rosselló Torres President d'Honor Fundador de l'Associació Alzinaires.      
         En el tercer punt, pren la paraula la presidenta Catalina Oliver i fa una breu exposició envers la persona de Lluc Tomás Munar i les raons per les quals la Junta Directiva va decidir proposar a l'Assemblea de Socis el seu nomenament com a Soci d'Honor.
         S'aprova per unanimitat nomenar a Lluc Tomás Munar Soci d'Honor de l'Associació Alzinaires.       
         En el quart punt, pren la paraula la presidenta Catalina Oliver i fa una breu exposició envers la persona d'Antoni Josep Munar Reus i les raons per les quals la Junta Directiva va decidir proposar a l'Assemblea de Socis el seu nomenament com a Soci d'Honor.
         S'aprova per unanimitat nomenar a Antoni Josep Munar Reus Soci d'Honor de l'Associació Alzinaires.
         Se nomena als socis Pep Rodríguez i Xisca Mas per tal de què, una vegada redactada l'acta de la present reunió, procedeixin a llegir-la i signar-la juntament amb la presidenta i el secretari.
         I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les vint-i-una hores i vint minuts del dia indicat a l’encapçalament.

ACTA DE LA REUNIÓ EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE L'ASSOCIACIÓ ALZINAIRES DE DATA 11 DE FEBRER DE 2019.


ACTA DE LA REUNIÓ EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE L'ASSOCIACIÓ ALZINAIRES DE DATA 11 DE FEBRER DE 2019.


         A S’Arenal de Llucmajor i concretament en els locals socials de l'ASSOCIACIÓ ALZINAIRES, ubicades a les dependències del Club Nàutic S’Arenal, essent les 19:30 hores de dia 11 de febrer de 2019 i segons l'anunci de la reunió en sessió ordinària de l'Assemblea General de Socis de l'entitat, convocada a l'efecte de la forma i manera que prescriuen els Estatuts Socials, estant presents els membres de la Junta Directiva,  Catalina Oliver Nogués, presidenta, Salvador Llopis Seguí, secretari i tresorer en funcions, Jaume Amengual Serapio, vocal i  Jesús Coll Martín, vocal i assistint els socis Bartomeu Rosselló, Jaume Bonet, Xisca Mas, Manolo Martínez, Pep Rodríguez, Jaume Rosselló, Paco Ribas, Javier de Mendoza, Marcos Juaneda, Albert Sarrà, Ismael Hernández i Josep Masot, s'enceta la sessió en segona convocatòria, per no haver hagut quòrum suficient mitja hora abans.

                                            ORDRE DEL DIA

PRIMER.- Liquidació del pressupost d'ingressos i despeses corresponent a l'exercici 2018. Exposició i aprovació, si escau.
SEGON.- Memòria de l'any 2018. Relat i aprovació, si escau.
TERCER.- Pressupost d'ingressos i despeses per a l'any 2019. Exposició i aprovació, si escau.
QUART.- Calendari d'activitats per a l'any 2019. Exposició i aprovació, si escau.
CINQUÈ.- Fixació de les quotes de soci per a l'exercici 2019.
SISÈ.- Precs i preguntes.
            En el primer punt de l'ordre del dia, pel soci Jaume Bonet se procedeix a donar lectura i explicació de la liquidació del pressupost de l'exercici del 2018, quedant de la següent manera:

Liquidació pressupost 2.018 i realització

Pressupostat
Realització
Diferències
%
Ingressos
Quotes de soci (100 socis)
5.000,00
4.500,00
-500,00
-10,00 %
Dinars
1.200,00
887,00
-313,00
-26,08 %
Donacions
600,00
445,32
-154,68
-25,78 %
Concert
1.800,00
909,30
-890,70
-49,48 %

totals ingressos.......
8.600,00
6.741,62
-1.858,38
-21,61 %


Pressupostat
Realització
Diferències

Despeses
Electrònica i electricitat
1.200,00
673,59
-526,41
-43,87 %
Reparacions, fusta, pintura i vernissos
4.000,00
2.826,43
-1.173,57
-29,34 %
Pòlissa d'assegurança embarcació
202,00
203,00
-1,00
-0,50 %
Combustible
300,00
245,95
-54,05
-18,02 %
Reparacions motor
800,00
344,37
-455,63
-56,95 %
Despeses bancàries
50,00
41,26
-8,74
-17,48 %
Petit material
220,00
217,61
-2,39
-1,09 %
Impremta
500,00
270,00
-230,00
-46,00 %
Divulgació
350,00
0,00
-350,00
-100,00%
Imprevists
250,00
0,00
-250,00
-100,00%
Despeses vàries
0,00
515.23
515.23

Llicència navegació
250,00
0,00
-250,00
-100,00%
Llicència de pesca
0,00
74,24
74,24

Instal·lació mitjana
478,00
0,00
-478,00
-100,00%

Totals despeses ......
8.600,00
5.411,68
-3.188,32
-37,09 %


Quadre final

Assentament d'obertura
3.096,42Ingressos
6.741,62Despeses
-5.411,68Saldo comptable
4.426,36

Saldo Banca March a 31/12/2.017
4.426,36

Diferència
0.00

S’aprova per unanimitat la liquidació del pressupost.

En el segon punt pren la paraula el vocal Jesús Coll i procedeix a donar lectura de la memòria de l’any 2018, la qual se transcriu a continuació:

"Petita introducció.
Aquest ha estat un any ple d’activitat en la que tots els socis, d’una manera o una altra han pogut participar, ha estat l’any on l’associació ha pres bon rumb i s’ha consolidada com a tal, on el projecte estrella duit a terme ha estat la participació a Fornells de la «30ª Trobada de Barques Clàssiques».
15/01/18 Encetam l'any amb la primera reunió de la junta per tal de procedir a l'elaboració i organització de l'Assemblea General de l'associació.
03/02/18 L'Alzina fa la seva primera sortida de l'any per la badia de Palma, es produeix un petit incident, una sòcia com a tripulant, pegant una llenegada a la barca es fa un esquinç al peu.
19/02/18 Es celebra l'assemblea general ordinària en la qual s'aproven per unanimitat tots els punts de l’ordre del dia, el qual transcrit literalment conté els següents:
«PRIMER.- Liquidació del pressupost d’ingressos i despeses corresponent a l’exercici 2017. Exposició i aprovació, si escau.
SEGON.- Memòria de l’any 2017. Relat i aprovació, si escau.
TERCER.- Pressupost d’ingressos i despeses per a l’any 2018. Exposició i aprovació, si escau.
QUART.- Calendari d’activitats per a l’any 2018. Exposició i aprovació, si escau.
CINQUÈ.- Fixació de les quotes de soci per a l’exercici 2018. 
SISÈ.- Precs i preguntes.»
25/02/18 L'Alzina participa de manera presencial i no competitiva en una regata organitzada pel Club Nàutic de Cala Gamba. Fent de patró en Jaume Bonet i acompanyat d'un grup d'Alzinaires per gaudir de la jornada.
01/03/18 Es fa la presentació del cupó de l'ONCE dedicat al dia de les Illes Balears i, en el qual es demana la imatge de l'Alzina per sortir en el cupó. És per a l'associació un orgull que comptin amb nosaltres per tal de què l'Alzina surti com a imatge a un cupó d'un sorteig de tirada nacional. Assisteixen a la presentació el vocal Jordi Nadal i el soci i contramestre Manuel Martínez.
10/03/18 Degut a l'imminent aprovació del Decret sobre la posidònia, un grup d'Alzinaires, encapçalat pel soci Pedro Martínez, decideixen fer una xerrada explicativa al Club Nàutic Portitxol sobre el decret i la conservació de la planta. La xerrada és oberta a tot el públic en general.
09/04/18 Reunió de la junta directiva per tal de tractar temes sobre la varada de la barca i el seu manteniment, així com altres assumptes de l'associació.
 14/04/18 Trobada-tertúlia amb en Lluc Tomàs, expropietari de l'Alzina, en el Club Nàutic Arenal per contar-nos curiositats i anècdotes de la barca. Ens va traslladar a un passat no molt llunyà, contant-nos entre d’altres, la participació de l’Alzina a l’Expo de Sevilla. Així mateix ens va aportar i facilitar tota la documentació de la qual disposava de la barca i ens la va deixar per tal de què la poguéssim fer servir com a fons de l’associació.
21/04/18 Es va celebrar la «I Regata Púnica de Mallorca», entre els illots de Sa Galera (Palma) i l’illot de Na Guardis (Ses Salines), l’Alzina va participar acompanyant a la flota part del recorregut.
14/05/18 Reunió de la junta per tal de tractar el tema de les tasques de manteniment de la barca.
26/05/18 Amb motiu del 3r aniversari de l’associació i, gràcies a la col·laboració sempre disposada del Club Nàutic S’Arenal, se fa una fideuà amb en Jaume Amengual responsable dels fogons per als socis, familiars i simpatitzants. És un dia de bauxa i de companyerisme amb una gran participació de gent.
28/05/18 Varada de l’Alzina al Club Nàutic Arenal per fer les tasques corresponents de manteniment.
01 i 20/06/18 El grup d’Alzinaires encarregat d’organitzar els preparatius de la sortida de l’Alzina cap a Fornells, Menorca, per prendre part a la «30ª Trobada de Barques Clàssiques» organitzada pels Amics de la Mar de Menorca, es reuneix per tal de començar a engegar el projecte.
25/06/18 Reunió d’Alzinaires al Club Nàutic S’Arenal per preparar el «II Concert Coral» organitzat per l’associació.
28/06/18 Un cop acabades les tasques de manteniment, l’Alzina torna a fer-se a la mar.
01/07/18 «II Trofeu Memorial Biel Rosselló» al Club Nàutic S’Arenal, l’Alzina hi participa de manera no competitiva, gaudint d’una jornada de bon ambient i millors records.
02-11/07/18 L’Alzina pren rumb de cap a Fornells per participar a la «30ª Trobada de Barques Clàssiques» amb en Jaume Amengual com a cap de l’expedició. L’itinerari es va fer per trams: Club Nàutic S’Arenal-Andratx, Andratx-Port de Sóller, Port de Sóller-Port de Pollença, Port de Pollença-Ciutadella, Ciutadella-Fornells, Fornells Ciutadella, Ciutadella-Cala Ratjada, Cala Ratjada-Porto Colom, Porto Colom-Club Nàutic S’Arenal. Cal dir que a cada tram se varen embarcar diferents socis com a tripulants, gràcies als bons contactes i les bones relacions del cap d’expedició a tot el litoral balear, se va poder gaudir d’una gastronomia marinera amb productes de primera. A Fornells es varen desplaçar un bon grapat de socis per diferents mitjans i que varen ser uns dies de festa i bon ambient mariner, reunint un nombre de més de 30 Alzinaires. Cal destacar que convidats pels Amics de la Mar de Menorca i amb motiu de la trobada, en Jaume Amengual va fer una exposició-presentació sobre el passat, present i futur de l’Alzina i la seva associació, essent tot un èxit. A la tornada de Menorca i coincidint amb les festes del Carme, quan l’Alzina va arribar a Cala Rajada, va ser un moment molt emotiu, sobre tot per a la gent major, on gent de la zona es va acostar a veure la barca i recordar-la, ja que Cala Rajada va ser el seu primer port base.
14/07/18 «II Concert de Cant Coral», organitzat per l’associació i amb la col·laboració del Club Nàutic S’Arenal i el Real Club Nàutic de Palma, es va celebrar aquesta segona edició del concert per tal de recaptar fons per al manteniment del ALZINA.
18/07/18 Entrevista amb el periodista Curro Viera del suplement «Brisas» del diari «Ultima Hora» per fer-nos un reportatge sobre la barca, l’associació i la travessia a Menorca.
19/07/18 Sopar de companyerisme a ca na Xisca Mas per comentar i recordar moments de la trobada de Fornells.
21-22/07/18 «X Trobada S’Estelella», un any més i organitzat per l’associació, es va fer la trobada a S’Estelella, amb un gran nombre d’embarcacions participants.
27/07/18 Aprofitant l’esplèndida lluna plena de juliol i encapçalada per l’Alzina, una petita flota de barques ens vàrem reunir a l’illot de Sa Galera per gaudir d’un bon capfico i compartir sopar en un ambient i un escenari immillorable.
11/08/18 Coincidint amb la Fira Ran de mar, surt publicat el reportatge de l’Alzina al suplement «Brisas». L’Alzina i un bon grapat de socis hi prenen part a la fira juntament amb un gran nombre de barques. Bon berenar per part dels organitzadors de la fira, navegació, dinar, rialles i bon ambient, no varen faltar. En acabar la jornada, l’Alzina queda amarrada al Club Nàutic Portitxol per fer uns dies més tard el trasllat al Club de Mar per participar a la «XXIV Regata Illes Balears Clàssics-Vela Clásica Mallorca”.
13/08/18 Trasllat de l’Alzina des del Club Nàutic Portitxol al Club de Mar.
18/08/18 Participació de manera presencial i no competitiva a la «XXIV Regata Illes Balears Clàssics-Vela Clásica Mallorca».
26/08/18 Participació de manera presencial i no competitiva al «Gran dia de la Vela-Bufete Frau» en el Club Nàutic S’Arenal.
14/09/18 Coincidint amb la presentació de la Diada de la Vela Llatina organitzada pel Club Nàutic Cala Gamba, conferència a càrrec d’en Jaume Amengual sobre el passat, present i futur de l’Alzina i posterior signatura d’un conveni de col·laboració entre l’associació i el Club Nàutic Cala Gamba per tal de poder tenir amarrament i servei de varada.
15-16/09/18 Participació de l’Alzina de manera presencial i  no competitiva en la «Diada de la Vela Llatina».
22-23/09/18 Convidats per l’Ajuntament de Sóller, l’Alzina es desplaça al Port de Sóller per participar a la «Fira del Mar», on se pot visitar la barca. En Jaume Amengual fa un taller de nusos i hi participen alguns socis. Tant per a la travessia d’anada com la de tornada s’apunten diferents socis per gaudir d’unes jornades de navegació i bon ambient a bord.
01/10/18 Reunió de la junta directiva per comentar les darreres activitats realitzades per l’associació així com per organitzar les següents fins a final d’any.
28/10/18  Conferència a càrrec d’en Jaume Amengual sobre el passat, present i futur de l’Alzina a Ses Salines, amb motiu del «II Festival Internacional de Jocs i Esports Tradicionals».
05/11/18 Gràcies a les gestions fetes per la nostra presidenta, l’Ajuntament de Llucmajor vol atorgar una subvenció a la nostra associació. Per aquest motiu ens reunim un grup d’Alzinaires per tal de preparar la documentació sol·licitada per part del consistori.
09/11/18 Amb motiu de la fira del Dijous Bo a Inca i dins dels actes de la «II Mostra Marinera, Dijous la Mar de Bo», en Jaume Amengual es convidat per donar la conferència sobre el passat, present i futur de l’Alzina. L’Alzina es presenta mar endins.
08/12/18 Dinar de Nadal. Per acabar l’any i així poder donar-nos els molts d’anys i felicitar-nos les festes de Nadal, gràcies a la col·laboració del Club Nàutic Cala Gamba que ens varen cedir les seves instal·lacions, vàrem poder gaudir d’una torrada de germanor amb amics i familiars, on no varen faltar les postres preparades per les més agosarades ni la rifa d’una panera amb productes de la terra preparada per la nostra sòcia Xisca Mas."
S’aprova per unanimitat.
En el tercer punt, pren la paraula el soci Jaume Bonet i proposa a l'Assemblea el següent pressupost per a l'any 2019:
INGRESSOS:
QUOTES DE SOCI (100 SOCIS)


4.000,00 €

DINARS (100x12)


900,00 €

DONACIONS


1.500,00 €

CONCERT


1.000,00 €


TOTAL INGRESSOS


7.400,00 €


DESPESES
ELECTRÒNICA I ELECTRICITAT


800,00 €

REPARACIONS FUSTA, PINTURA I VERNISSOS


3.000,00 €

PÒLISSA D’ASSEGURANÇA EMBARCACIÓ


220,00 €

COMBUSTIBLE


400,00 €

REPARACIONS MOTOR


800,00 €

DESPESES BANCÀRIES


50,00 €

PETIT MATERIAL


300,00 €

IMPREMTA


500,00 €

DIVULGACIÓ


500,00 €

IMPREVISTS


300.00 €

DESPESES VÀRIES


200,00 €

LLICÈNCIA NAVEGACIÓ


250,00 €

LLICÈNCIA DE PESCA


80,00 €


TOTAL DESPESES


7.400,00 €S’aprova per unanimitat.

        En el quart punt, pel vocal Jaume Amengual, se proposa el calendari d'activitats, el qual se transcriu a continuació:

 “Programa d’activitats Alzinaires 2019
GENER
12.- Sortida per el Museu Marítim al Cap Blanc encesa de torres.
14.- Reunió junta Alzinaires.
27.- Assistència no participativa a la Regata de Sant Sebastià, Cala Gamba.
FEBRER
6.- Varada de la barca per realitzar les tasques de manteniment durant el temps necessari.
11.- Reunió Assemblea en sessions ordinària i extraordinària al CNA.
MARÇ
1.- Assistència no participativa a la Regata de la Diada de les Illes Balears a Cala Gamba.
24.- Assistència no participativa a la Regata XIX Trofeu Raimundo Reus.
ABRIL
6 i 7.- Curs d’iniciació de vela llatina.
13.- Assistència no participativa a la Regata Trofeu Hivern Cala Gamba.
28.- Pancaritat a l’Illa de la Galera.
MAIG
18 i 19.- Assistència no participativa a la Regata Trofeu Hivern Cala Gamba.
25.- Fideuada al Club Nàutic S’Arenal en motiu de la celebració del 3r aniversari de l’associació Alzinaires.
31, 1 i 2 de juny.- Trobada de embarcacions tradicionals a Eivissa (falta concretar la data).
JUNY
16.- Trobada/dinar de germanor marinera a bordo.
28 i 29.- Participació en activitats de pesca con la Confraria de Pescadors.
JULIOL
6.- Memorial Biel Rosselló.
12-17.- Mare de Deu del Carme a Cala Rajada.
13.- Concert de la corall (pendent de confirmar espai).
20 i 21.- Trobada de l’Estelella a S’estanyol de Llucmajor.
AGOST
3 i 4.- Participació a sa Trobada Fira Ran de Mar en Es Molinar.
15-18.- Assistència no participativa a la Regata de Vaixells d’Època en Club de Mar.
22-25.- Assistència no participativa a la regata Gran Dia de la Vela en C.N.A.
SETEMBRE
12-15.- Assistència no participativa a la regata de la Diada de Vela Llatina en C.N.C.G.
28.- Sortida per pescar llampuga i verderol.
29.- Sopar de germanor de llampuga en C.N.A.
OCTUBRE
12-13.- Curs d’iniciació de vela llatina.
27.- Assistència no participativa a la Regata Trofeu Hivern Cala Gamba.
NOVEMBRE
10.- Assistència no participativa a la Regata Trofeu Hivern Cala Gamba.
23.- Assistència no participativa en la Regata Mestres D’Aixa en C.N.Portixol.( Falta confirmar data).
17 i 18.- Jornades de navegació i ensinistrament per als Alzinaires.
DESEMBRE
14.- Dinar de Nadal."

S’aprova per unanimitat.

En el cinquè punt, per part de la Presidenta Catalina Oliver Nogués, se proposa fixar en 50,00 € la quota per a l’any 2019 a satisfer pels socis de l’Associació Alzinaires.

S’aprova per unanimitat.

         En el sisè punt de precs i preguntes, s'han produït les següents intervencions:

         -Jesús Coll pren la paraula en primer lloc, per donar compte  de dos correus electrònics que han arribat al compte de correu de l'associació per part dels socis Fernando Garau i Antoni Pascual, que no han pogut assistir a la reunió. Per una banda, el soci Fernando Garau, efectua una sèrie de recomanacions que cal tenir en compte a cada sortida que faci l'Alzina sobre l'observació de mesures de seguretat tant de l'embarcació com de la tripulació. Per una altra banda també se fa lectura del correu rebut per part del soci Antoni Pascual suggerint sobre la necessitat de poder comptar amb més canals de comunicació per als socis a l'hora de fer difusió de les activitat de l'Alzina.

         -Bartomeu Rosselló fent referència a les recomanacions exposades per en Fernando Garau en el seu correu, aprofundeix més en el tema i veu la necessitat de que se dugui un llibre de a bord par anotar les incidències pels distints patrons cada vegada que se surti a navegar i una vegada arribat a port. Debatent aquest tema entre els assistents, se comenta que a més de les anotacions dels patrons deuria d'existir un coordinador per tal de què la barca sempre estàs en perfectes condicions quan hagi de salpar. Se proposa que sigui el contramestre Manolo Martínez el qui s'encarregui d'això. Estant present en Manolo Martínez, accepta.

         -Marcos Juaneda, fent referència al suggeriment fet en el correu enviat per n'Antoni Pascual, proposa que las comunicacions se duguin a terme també per correu electrònic.

         -Jaume Rosselló proposa cancel·lar el compte de Banca March i obrir un altre en una banca ètica, como pugui ser Caixa de Colonya.

         -Bartomeu Rosselló i Salvador Llopis s'oposen al canvi de banc adduint una sèrie de raons de caràcter pràctic.

         -Catalina Oliver recomana que la barca s'obri i ventili amb més freqüència establint uns torns formats per socis voluntaris que se comprometin a fer-ho. Cada voluntari que observi una deficiència deuria anotar-la en una llista situada a bordo en un lloc visible.

        -Xisca Mas proposa fomentar entre els socis i simpatitzants les tasques de neteja de plàstics i d'altres restes de fems en el mar i la costa i donar publicitat de tot allò amb la finalitat de què se vegi que la nostra contribució va més enllà de cuidar i mantenir una part del nostre patrimoni marítim. Vetllam també pel medi ambient.

        -Albert Sarrà considera que deuria donar-se més publicitat i divulgació en los distints mitjans de comunicació a la feina de la nostra associació, contactant directament amb els periodistes per tal que què això fos possible.

         Se nomena als socis Pep Rodríguez i Xisca Mas per tal de què, una vegada redactada l'acta de la present reunió, procedeixin a llegir-la i signar-la juntament amb la presidenta i el secretari.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les vint hores i quaranta minuts del dia indicat a l’encapçalament.