dilluns, 29 de maig de 2017

RECORDATORI D’ELECCIONS A PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA

Se recorda a tots els associats que el pròxim dia 5 de juny de 2017 a les 18:00 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona, està prevista, a la Sala de Juntes del Club Nàutic S’Arenal, la reunió de l’Assemblea General de la nostra Associació amb la finalitat de procedir a l’elecció de President i Junta Directiva.

dimarts, 23 de maig de 2017

ASSOCIACIÓ “ALZINAIRES” ELECCIONS A PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 5 DE JUNY DE 2017

La Junta Directiva de l’Associació Alzinaires, d’acord amb el que disposa l’article 28 dels Estatuts Socials, comunica a tots els associats que en temps i forma ha estat presentada una candidatura completa encapçalada per Catalina Oliver Nogués i sis associats més, tots ells majors d’edat i al corrent en el pagamet de la seva quota. Tots els associats disposen d’un termini de cinc dies a partir d’avui per formular reclamacions, les quals deuen anar dirigides a la Junta Directiva y presentades a l’oficina habilitada a l’efecte situada en el carrer d’en Francesc de Borja Moll, 15, 2ª planta, 07003-Palma.


Així mateix s’acompanya el document por mitjà del qual ha estat presentada l’abans dita candidatura en la qual hi consten els càrrecs, noms i llinatges, DNI i signatures dels candidats, així com la data de recepció de la mateixa.


S’Arenal de Llucmajor, dia vint-i-tres de maig de dos mil disset.

dimecres, 3 de maig de 2017

ELECCIONS A PRESIDENT I CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA


CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

Per haver-ho acordat en reunió de la Junta Directiva celebrada dia 26 d’abril de 2017, es convoca a tots els associats a la reunió en sessió extraordinària de caràcter electoral de l’Assemblea General per a l’elecció dels càrrecs de la Junta Directiva de l’associació “Alzinaires” que tindrà lloc el dia cinc de juny de dos mil disset a les 18:30h en primera convocatòria i a les 19:00h en segona convocatòria a la sala ubicada a la primera planta de l’edifici del port 1 del Club Nàutic S’Arenal, d’acord amb el següent ordre del dia:

1.- Nomenament dels membres de la mesa electoral d’acord amb el prescrit en els estatuts.

2.- Comprovació per part de la mesa electoral de les candidatures presentades dins termini i proclamació de les que compleixin els requisits establerts pels estatuts.

3.- Votacions.

4.- Proclamació de la candidatura més votada. En cas de presentació d’una sola candidatura no es farà la votació i quedarà proclamada la candidatura presentada.

5.- Lectura de l’acta i la seva signatura per part dels membres de la mesa electoral.

Els interessats en presentar-se a les eleccions a president i demés càrrecs de la Junta Directiva hauran de presentar les seves candidatures a la següent adreça habilitada a l’efecte:carrer de Francesc de Borja Moll, 15, 2n-2a, 07003-Palma.

Termini de presentació de candidatures: 22 de maig de 2017 a les 20:00h.

Requisits a complir pels candidats:

*Ser associat.
*Ser major d’edat.
*Estar al corrent del pagament de la quota anual.

Les candidatures hauran de contenir el nom i llinatges dels candidats, el càrrec al qual s’opta, així com el número del D.N.I. i la signatura d’acceptació del candidat.

S’Arenal de Llucmajor, dos de maig de dos mil disset.

LA JUNTA DIRECTIVA

dilluns, 1 de maig de 2017

FIDEUÀ AL CN ARENAL
El dissabte 6 de maig els Alzinaires farem una fideuà a l'Arenal. Vos hi esperam!!!!

Es prega confirmació.