dimecres, 20 de març de 2019

ACTA DE LA REUNIÓ EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE L'ASSOCIACIÓ ALZINAIRES DE DATA 11 DE FEBRER DE 2019.


ACTA DE LA REUNIÓ EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE L'ASSOCIACIÓ ALZINAIRES DE DATA 11 DE FEBRER DE 2019.

         A S’Arenal de Llucmajor i concretament en els locals socials de l'ASSOCIACIÓ ALZINAIRES, ubicades a les dependències del Club Nàutic S’Arenal, essent les 20:45 hores de dia 11 de febrer de 2019 i segons l'anunci de la reunió en sessió extraordinària de l'Assemblea General de Socis de l'entitat, convocada a l'efecte de la forma i manera que prescriuen els Estatuts Socials, estant presents els membres de la Junta Directiva,  Catalina Oliver Nogués, presidenta, Salvador Llopis Seguí, secretari i tresorer en funcions, Jaume Amengual Serapio, vocal i  Jesús Coll Martín, vocal i assistint els socis Bartomeu Rosselló, Jaume Bonet, Xisca Mas, Manolo Martínez, Pep Rodríguez, Jaume Rosselló, Paco Ribas, Javier de Mendoza, Marcos Juaneda, Albert Sarrà, Ismael Hernández i Josep Masot, s'enceta la sessió una vegada conclosa la reunió celebrada en sessió ordinària.

                                         
                                            ORDRE DEL DIA

PRIMER.- Modificació, en el seu cas, dels Estatuts de l'Associació Alzinaires. (Es tracta de modificar l'article 4t afegint un nou punt amb el numeral 4 per tal de què puguin produir-se nomenaments com a President d'Honor Fundador, Presidents/Presidentes d'Honor i Socis/Sòcies d'Honor.)
SEGON.- Nomenament a títol pòstum de Gabriel Rosselló Torres, en el seu cas, com a President d'Honor Fundador de l'Associació Alzinaires.
TERCER.- Nomenament de Lluc Tomàs Munar, en el seu cas, com a Soci d'Honor de l'Associació Alzinaires.
QUART.- Nomenament d'Antoni Josep Munar Reus, en el seu cas, com a Soci d'Honor de l'Associació Alzinaires.
         En el primer punt, Salvador Llopis proposa la següent modificació dels Estatuts:
“Article 4t:
4.- També formaran part de l’Associació aquelles persones proposades per la Junta Directiva i nomenades president d’honor fundador, president d’honor o soci d’honor, en vida o a títol pòstum, per l’Assemblea General reunida en sessió extraordinària, sempre que compleixin els següents requisits:
*President d’Honor Fundador: Aquell que fou president en el moment de la constitució de l’Associació i que amb la seva dedicació i consecució de fins en benefici d’aquesta s’hagi fet mereixedor de tal distinció.
*President/a d’Honor: Aquells que són o han estat president de l’Associació i aquells que, malgrat no ser-ho, sempre que amb la seva dedicació i consecució de fins en benefici d’aquesta s’hagin fet mereixedors de tal distinció.
*Soci/a d’Honor: Aquells que formen part o no de l’Associació i que amb la seva dedicació i consecució de fins en benefici d’aquesta s’hagin fet mereixedors de tal distinció.
Cap d’ells no pagarà la quota i tendran els mateixos drets que la resta de socis, però aquells que no ostentin la condició de soci de l’Entitat no disposaran de sufragi actiu i passiu.
Els nomenats figuraran al llibre d’actes de l’Associació i s’expediran al seu favor els documents i diplomes acreditatius de tals distincions amb el text que aprovi la Junta Directiva per cada cas en particular, els quals seran lliurats als interessats o als seus familiars directes en el desenvolupament d’un acte social convocat a l’efecte.”
         S'aprova por unanimitat.
         En el segon punt, pren la paraula la presidenta Catalina Oliver i fa una breu exposició envers la persona de Gabriel Rosselló Torres i les raons per les quals la Junta Directiva va decidir proposar a l'Assemblea de Socis el seu nomenament com a President d'Honor Fundador.
         S'aprova per unanimitat nomenar a Gabriel Rosselló Torres President d'Honor Fundador de l'Associació Alzinaires.      
         En el tercer punt, pren la paraula la presidenta Catalina Oliver i fa una breu exposició envers la persona de Lluc Tomás Munar i les raons per les quals la Junta Directiva va decidir proposar a l'Assemblea de Socis el seu nomenament com a Soci d'Honor.
         S'aprova per unanimitat nomenar a Lluc Tomás Munar Soci d'Honor de l'Associació Alzinaires.       
         En el quart punt, pren la paraula la presidenta Catalina Oliver i fa una breu exposició envers la persona d'Antoni Josep Munar Reus i les raons per les quals la Junta Directiva va decidir proposar a l'Assemblea de Socis el seu nomenament com a Soci d'Honor.
         S'aprova per unanimitat nomenar a Antoni Josep Munar Reus Soci d'Honor de l'Associació Alzinaires.
         Se nomena als socis Pep Rodríguez i Xisca Mas per tal de què, una vegada redactada l'acta de la present reunió, procedeixin a llegir-la i signar-la juntament amb la presidenta i el secretari.
         I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les vint-i-una hores i vint minuts del dia indicat a l’encapçalament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Lloc on fer els teus comentaris