dimecres, 7 de juny de 2017

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE L’ASSOCIACIÓ ALZINAIRES EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 5 DE JUNY DE 2017 PER A L’ELECCIÓ DE PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA

A S’Arenal de Llucmajor i concretament en els locals socials de l’associació “ALZINAIRES”, ubicades a las dependències del Club Nàutic S’Arenal, essent les 19:00 hores del dia 5 de juny de 2017 i atenent l’anunci de la reunió en sessió extraordinària de l’Assemblea General de socis de l’entitat, convocada a l’efecte, de la forma i manera com prescriuen els Estatuts Socials, per a l’elecció de President i Junta Directiva, estant presents els membres de la Junta Directiva, sota la presidència de Jaume Amengual Serapio, per esser el vocal de més edat i actuant com a secretari Salvador Llopis Seguí, s’obri la sessió en segona convocatòria, al no haver existit quòrum suficient mitja hora abans, sota el següent


ORDRE DEL DIA


1r.- Nomenament dels membres de la mesa electoral d’acord amb el prescrit en els Estatuts.

2n.- Comprovació per part de la mesa electoral de les candidatures presentades dins termini i proclamació de les que compleixen els requisits establerts pels estatuts.

3r.- Votacions.

4t.- Proclamació de la candidatura més votada. En cas de presentació d’una sola candidatura no es farà la votació i quedarà proclamada la candidatura presentada.

5è.- Lectura de l’acta i la seva signatura per part dels membres de la mesa electoral.


CONTINGUT


1r.) Pren la paraula el President en funcions de l’associació “Alzinaires”, Jaume Amengual Serapio, i atès que els components de la Junta Directiva acudeixen com a candidats a les Eleccions, proposa a l’Assemblea que la Mesa Electoral estigui formada per els següents sòcis:


President: Jaume Bonet Vadell

Secretària: Francesca Mas Serra

Vocal: Aina Maria Obrador Barbero


S’aprova per unanimitat la constitució de la Mesa Electoral.


2n.) Els membres de la Junta Directiva cedeixen el seu lloc als components de la Mesa Electoral, els quals prenen possessió dels seus càrrecs. La Mesa Electoral comprova que existeix una única candidatura global presentada per Catalina Oliver Nogués com a president i sis socis més. Que l’esmentada candidatura acompleix amb tots els requisits establerts estatutàriament, que fou presentada en termini, publicada per al coneixement de tots els socis dins els cinc dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació i que no s’ha presentat cap impugnació contra ella. Per tant la Mesa Electoral proclama l’esmentada candidatura.


3r.) Atès que s’ha presentat una sola candidatura i és completa, per cobrir tots els càrrecss de la Junta Directiva, no procedeix obrir les votacions.


4t.) En consequència es té per constituïda la nova Junta Directiva de l’associació ALZINAIRES, amb la següent composició:


PRESIDENT: CATALINA OLIVER NOGUÉS

SECRETARI: SALVADOR LLOPIS SEGUÍ

TRESORER: ANTONI JOSEP MUNAR REUS

VOCAL: JAUME AMENGUAL SERAPIO

VOCAL: CARLES FRANCESC BAEZA SERVER

VOCAL: JESÚS COLL MARTÍN

VOCAL: JORDI NADAL CAVALLER


5è.) I sense més assumptes a tractar, el Secretari de la Mesa Electoral fa lectura en vou alta d’aquesta acta, la qual es aprovada per unanimitat dels presents i signada pel President en funcions i pel Secrtari de la Associació mandats els quals han finalitzat i pels membres de la Mesa Electoral, essent les dinou hores i trenta minuts.


EL PRESIDENT EN FUNCIONS SORTINTJAUME AMENGUAL SERAPIO


EL SECRETARI SORTINTSALVADOR LLOPIS SEGUÍLA MESA ELECTORAL

JAUME BONET VADELL

President

FRANCESCA MAS SERRA

Secretària

AINA MARIA OBRADOR BARBERO

Vocal

1 comentari:

  1. Déu beneeix el doctor Oyoma per la seva meravellosa feina a la meva vida, pateixo de virus de l’herpes des del 2015 i em prenia els medicaments i no estava realment satisfet que necessitava sortir d’aquesta malaltia del meu sistema. alguna possible cura per a l’herpes i les infeccions per l’HSV en línia quan vaig veure alguns comentaris meravellosos sobre el doctor Oyoma, com va guarir infeccions per l’HVS amb el seu medicament a base d’herbes, em vaig alleujar una mica així que vaig contactar amb ell a través del correu electrònic que vaig rebre del testificador i Li va dir el meu problema i em va demanar solucions, em va dir que pot ajudar-me a curar-me completament si només puc confiar en ell perquè treballi per a mi i vaig dir que sí que puc i de seguida va començar el remei per a la meva salut, i després em va enviar el la medicina mitjançant UPS SPEED POST. Vaig prendre el remei com va indicar-lo i 14 dies després em van curar de la meva infecció per l’herpes, moltes gràcies senyor, així que els meus estimats espectadors en línia si teniu o coneixeu algú que pateix de VPH, Herpes, Dolors Freds, Fibroides , Anèmia, Hiv, etc, us he instat a recomanar-los al doctor Oyoma i us asseguro que us serà de gran ajuda. podeu arribar al Dr Oyoma a l’email: droyomaherbalcure@gmail.com o a WhatsApp / Call: +2347041851286
    GRÀCIES SENYOR.
    Web del Dr Oyoma :: https://droyomaherbalcure.weebly.com
    També em podeu arribar a través del correu electrònic: joannegelliott124@gmail.com o truqueu o WhatsApp me al +41 22 518 87 63

    ResponSuprimeix

Lloc on fer els teus comentaris