dimarts, 23 de maig de 2017

ASSOCIACIÓ “ALZINAIRES” ELECCIONS A PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 5 DE JUNY DE 2017

La Junta Directiva de l’Associació Alzinaires, d’acord amb el que disposa l’article 28 dels Estatuts Socials, comunica a tots els associats que en temps i forma ha estat presentada una candidatura completa encapçalada per Catalina Oliver Nogués i sis associats més, tots ells majors d’edat i al corrent en el pagamet de la seva quota. Tots els associats disposen d’un termini de cinc dies a partir d’avui per formular reclamacions, les quals deuen anar dirigides a la Junta Directiva y presentades a l’oficina habilitada a l’efecte situada en el carrer d’en Francesc de Borja Moll, 15, 2ª planta, 07003-Palma.


Així mateix s’acompanya el document por mitjà del qual ha estat presentada l’abans dita candidatura en la qual hi consten els càrrecs, noms i llinatges, DNI i signatures dels candidats, així com la data de recepció de la mateixa.


S’Arenal de Llucmajor, dia vint-i-tres de maig de dos mil disset.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Lloc on fer els teus comentaris