dilluns, 2 de maig de 2016

Candidatura presentada

La Junta Directiva en funcions de l'associació "Alzinaires", d'acord amb l'article 28 dels Estatuts Socials, comunica a tots els seus associats que en temps i forma s'ha presentat  una candidatura completa encapçalada per Gabriel Rosselló Torres i sis associats més, tots ells majors d'edat i al corrent del pagament de la seva quota. Tots els associats disposen d'un termini de cinc dies a partir d'avui per a formular reclamacions, les quals hauran d'anar adreçades a la Junta Directiva en funcions i presentades a l'oficina habilitada a l'efecte al carrer Francesc de Borja Moll, 15. 2n, 07003-Palma.
Al mateix temps s'acompanya el document de la candidatura presentada en el qual consten els càrrecs, noms i llinatges, D.N.I. i les signatures dels candidats, així com la data de recepció.

S’Arenal de Llucmajor , a dia dos de maig de dos mil setze.


Cap comentari:

Publica un comentari

Lloc on fer els teus comentaris